കോവളം കൊട്ടാരം; സർക്കാർ ഉടൻ സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിഎസ്

vs on kovalam palace

കോവളം കൊട്ടാരം സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ ഉടൻ സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് വിഎസ്. കേസ് ഫയൽചെയ്യാൻ താമസിച്ചാൽ സ്വകാര്യമുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും വിഎസ്.

 

 

 

vs on kovalam palace

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY