നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം: പെന്‍ഷന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ വഴിയാക്കും

mutation of land to be online in ernakulam district

ഡിജിറ്റല്‍ പെന്‍ഷന് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില്‍ഊന്നല്‍. നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയും കോര്‍ബാങ്കിംഗ് വഴിയും പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം സുഗമമാക്കും

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY