തൃശൂർ പൂര ദിവസം; ഐസുകാരൻ മുതൽ പ്രവാസിവരെ

thrissur pooram troll

കേരളക്കരയുടെ ആവേശമായ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളെ ട്രോളിൽ നിറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ. തൃശ്ശൂർ പൂര ദിവസം നടക്കുന്ന വിവിധ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ട്രോളിന് വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. വെടിക്കെട്ട് പറമ്പിൽ കുട്ടികളെ കാണുന്ന ഐസുകാരൻ മുതൽ പ്രവാസി വരെ ട്രോളിന് വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
thrissur pooram troll (26) thrissur pooram troll (28) thrissur pooram troll (5) thrissur pooram troll (2) thrissur pooram troll (7) thrissur pooram troll (12) thrissur pooram troll (8) thrissur pooram troll (21) thrissur pooram troll (23) thrissur pooram troll (6) thrissur pooram troll (4) thrissur pooram troll (29) thrissur pooram troll (25) thrissur pooram troll (1) thrissur pooram troll (18) thrissur pooram troll (20) thrissur pooram troll (13) thrissur pooram troll (19) thrissur pooram troll (10) thrissur pooram troll (31) thrissur pooram troll (24) thrissur pooram troll (16) thrissur pooram troll (30) thrissur pooram troll (15) thrissur pooram troll (3) thrissur pooram troll (22) thrissur pooram troll (14) thrissur pooram troll (11) thrissur pooram troll (9) thrissur pooram troll (17) thrissur pooram troll (27)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY