ജിയോ പുതിയ പ്ലാനുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

jio gets clean chit from TRAI 90 percent users select jio prime

149രൂപ മുതലുള്ള പുതിയ പ്ലാനുകള്‍ ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചു. 149,499 രൂപകളുടെ പ്ലാനുകളാണ് പുതിയതായി അവതരിപ്പിച്ചത്. 149രൂപയുടെ പ്ലാനിന് രണ്ട് ജിബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാനും, പരിധികളില്ലാതെ വിളിക്കാനുമാവും. 499 രൂപയുടെ പ്ലാനില്‍ 60ജിബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. പരിധികളില്ലാതെ വിളിക്കാം.
ഡാറ്റയ്ക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത 999 രൂപ മുതല്‍ 9999 രൂപ വരെയുള്ള പ്ലാനുകള്‍ ഉണ്ട്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY