ബഡ്ജറ്റ് 2017; ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 5257 തസ്തികൾ

thomas issac budget 2017 5257 vacancy in medical field

ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 5257 തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കും. അവയവ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടപ്പാകും. ആകെ 100 കോടി രൂപയുടെ ചികത്സാ സഹായം അനുവദിക്കും. ആർദ്രം മിഷന് പരിഗണന.

 

 

 

budget 2017 5257 vacancy in medical field

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY