ബഡ്ജറ്റ് 2017; സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയ്ക്ക് 16,000 കോടി

സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിക്കായി 16,000 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും. ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് വിട് വെക്കാൻ 3 ലക്ഷം നൽകും.

 

 

 

 

budget 2017 sixteen thousand crore for complete housing project

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY