കേന്ദ്രത്തിന് ഒട്ടകപക്ഷിനയം

state accuses centre on ostrich policy

കേന്ദ്രത്തിന്റെ യാഥാസ്തിതിക സമീപനം തുടരുന്നു. ധനകമ്മിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇളവിന് തയ്യാറാകത്തത് തെറ്റ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒട്ടകപക്ഷി നയം സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY