ഇത് ശരിക്കും ഭീകരമായിപ്പോയി

ഒരു സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങി, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടിയെത്തി, അതേ കംപാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ കയറുന്ന വിദ്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY