ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

ഏപ്രിൽ 2 ന് ആയിരുന്നു യുവതാരം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ വിവാഹിതനാകുന്നത്. അർപ്പിത സബാസ്റ്റ്യനെയാണ് ധ്യാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്.

പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഈ സൗഹൃദമാണ് പിന്നീട് വിവാഹത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത്. ഏപ്രിൽ 7 നാണ് വിവാഹം.

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

dhyan sreenivasan engagement pics

Pic Courtesy :Tuesday Lights

dhyan sreenivasan engagement pics

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY