ഇന്ന് നോ ഹോൺ ദിനം

no horn day no horn day

ഇന്ന് ഹോണില്ലാ ദിനം. അന്താരാഷ്ട്രലശബ്ദ മലിനീകരണ അവബോധ ദിനം ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഹോണില്ലാ ദിനമായി ആചരിക്കും. അവശ്യ സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ ഹോൺ അടിക്കരുതെന്നാണ് നിർദേശം.

 

 

no horn day

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY