സർവ്വകലാശാലകളിലെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക്; വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി

report regarding university internal marks

സർവകലാശാലകളിലെ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് പ്രശ്‌നം പഠിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിസിമാരുടെ കമ്മിറ്റി ഇന്നു രണ്ടു മണിക്ക് വിദ്യാഭ്യസമന്ത്രിക്കുറിപ്പോർട്ട് നൽകി.

 

 

 

report regarding university internal marks

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY