എംബിബിഎസിനും സർക്കാർ കൗൺസലിങ്ങ്

medical MBBS through govt counceling

എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം സർക്കാർ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയെന്ന് മെഡികക്ല്# കൗൺസലിങ്ങ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറി. മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കൽപിത സർവ്വകലാശാലകൾക്കും സർക്കാർ കൗൺസലിങ്ങ് നിർബന്ധം.

 

 

MBBS through govt counceling

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY