പ്ലസ് ടു ഫലം തിങ്കളാഴ്ച

sslc

പ്ലസ്ടു ഫലം തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയ്ക്കാണ് ഫല പ്രഖ്യാപനം.

plus two result, plus two, result

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY