പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത് 560 രൂപ

gold rate gold price dropped by 560 rupees

സ്വർണവില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,440 രൂപയായി. 2680 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. 21520 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില. പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ പവന്റെ വിലയിൽ 560 രൂപയാണ് ഇടിവുണ്ടായത്.

 

 

 

gold price dropped by 560 rupees

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY