ബിവറേജസ് മദ്യവിൽപ്പന ശാലകളിൽ പിഒഎസ് മിഷ്യനുകൾക്ക് അനുമതി

debit

സംസ്ഥാനത്തെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റേയും, കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റേയും എഫ്എൽ-1 മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിൽ പോയന്റ് ഓഫ് സെയിൽ മിഷ്യൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി.

bevarage outlet,bevarage shop on national and state highway,debit car

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY