കേരളത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണം തുടങ്ങി

cyber attack kerala ransomware

റാൻസംവെയർ ആക്രമണം കേരളത്തിലും കണ്ടെത്തിയതായി സൂചന. വനാട്ടിലെ തരിയോട് പഞ്ചായത്തിലെ 4 കമ്പ്യൂട്ടറികളെ റാൻസംവെയർ ബാധിച്ചതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

 

 

 

cyber attack kerala ransomware

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY