കുല്‍ഭൂഷണെതിരായ കേസ് കീഴ് വഴക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെന്ന് സാല്‍വെ

harish salve

കുല്‍ഭൂഷണെതിരായ കേസ് കീഴ്വഴക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെന്ന് സാല്‍വെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍. അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍ സാല്‍വെ ഇപ്പോള്‍ വാദിക്കുകയാണ്.

kulbhooshan signh, hareesh salve,harish salve,

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY