സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദ തീർത്ഥ ട്രോൾ മഴയിൽ ധൃതംഗ പുളകിതനായി !

പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ തിരുവടികളുടെ പേര് വിഷ്ണുവിന്റെ അപരനാമമായ ഹരി എന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും സന്യാസദീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദ തീർത്ഥ എന്നറിയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ തീർത്തും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ന്യൂ ജനറേഷനും സർവ്വോപരി ആഷിക് അബുവിന്റെ ടെസ്സയുടെ അടിമയായ ആരാധികയുമായ ഒരു തന്റേടിയുടെ കൈക്രിയയിൽ ലിംഗത്തിന് സാരം ക്ഷതം (ക്ഷതം അല്ല സംഗതി അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്നൊക്കെ കിംവദന്തി ഉണ്ടത്രേ) ഏറ്റ ശേഷം സ്വാമി ഗംഗേശാനന്ദയ്ക്ക് നിർലോഭം തിരു നാമകരണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വാമിയ്ക്കു കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന പേരുകളിൽ ചിലത് :-

1 . സ്വാമി ശിഷ്ടലിംഗനന്ദ തീർത്ഥ

2. സ്വാമി ലിംഗഛേദാനന്ദ തീർത്ഥ

3. സ്വാമി അർദ്ധ ലിംഗേശ്വരൻ

4. സ്വാമി അതുപോയാനന്ദ

5. സ്വാമി മുറിഞ്ഞുപോയാനന്ദൻ

6. സ്വാമി പാതിസുനാനന്ദൻ

7. സ്വാമി നിർജനനേന്ദ്രീയഗിരി

8. സ്വാമി നിർഗുണ യന്ത്രധാരി

9. ഗംഗാ ശാശ്വത പാദ ജനനേന്ദ്രീയമില്ലാ സ്വാമി

രാത്രി വൈകുമ്പോഴും പേരിടൽ കർമ്മം ഒരു യാഗം പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തുടരുകയാണ്. ഒപ്പം ട്രോൾ മഴയിൽ കുളിച്ച സ്വാമിയെ പോലീസ് കേസ്സെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ട്രോളുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് :-

23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (1)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (19)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (18)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (17)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (2)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (16)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (15)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (14)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (13)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (12)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (11)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (10)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (9)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (8)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (7)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (6)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (5)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (4)23 f thiruvananthapuram girl cut sexual organ rapist (3)

23 f pettah thiruvananthapuram  girl cut sexual organ rapist

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY