മാരകമായ ‘എറ്റെണൽ റോക്സ് ‘ വരുന്നു

വന്നാ ക്രൈ എന്ന അതിഗുരുതരമായ മാൽവെയറിനു പിന്നാലെ പുതിയ ഭീഷണിയുമായി വരാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഹാക്കർമാർ. ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ സുരക്ഷാപിഴവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ‘എറ്റെണൽ റോക്സ് ‘ എന്ന പേരിട്ട്  പുതിയ ദുരന്തം വിതയ്ക്കാൻ ഹാക്കർമാർ  തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

Also Read : വാനാക്രൈ റാൻസംവെയർ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പൂട്ടറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? എടുക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികൾ

വന്നാ ക്രൈ  നിയന്ത്രണ വിധേയമായെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ള പുതിയ മാൽവെയർ   ഭീഷണിയെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് വിദഗ്ധർ.

Also Read : വാനാക്രൈവാനാക്രൈ; കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയ പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിച്ചു

വന്നാ ക്രൈ പടരാൻ കാരണമായത് രണ്ടു പിഴവുകൾ കൊണ്ടാണ്. അതെ സമയം പുതിയ അഞ്ചു പിഴവുകൾ കൂടി ഹാക്കർമാർ കണ്ടെത്തി , അതിലൂടെയാവും പ്രവർത്തനം. വാനാക്രൈ പ്രോഗ്രാമിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പുതിയ ഭീഷണിയായ മാൾ വെയർ പടരും എന്നാണ് സൂചന.

EternalRocks: This new computer malware might be worse than ‘WannaCry’

NO COMMENTS