സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്

gold gold price fall by 80

സ്വർണ വില പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,760 രൂപയായി. 2720 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. 21840 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില.

 

 

 

gold price fall by 80

NO COMMENTS