എം സി ജോസഫൈൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ

M C JOSAPHINE

വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായി എം സി ജോസഫൈനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗമാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ജോസഫൈൻ

NO COMMENTS