സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും

cbse CBSE plus two result

സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ് ടു ഫലം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് സിബിഎസ്ഇ താരുമാനിച്ചു. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയാണ് ഫലം പുറത്ത് വരിക.

 

 

 

 

CBSE plus two result

NO COMMENTS