പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

exam_result plus one result declared

ഐ സി എസ് ഇ 10 ആം ക്ലാസും ഐ എസ് സി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസും പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

NO COMMENTS