പ്ലസ് വൺ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

0
57
exam_result plus one result declared

കേരള പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. http://keralaresults.nic.in/, dhsekerala.gov.in എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ഫലമറിയാം.

 

 

 

 

plus one result declared

NO COMMENTS