റേഷൻ മണ്ണെണ്ണയുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു

ration kerosene price hiked kerosene oil distribution stopped

റേഷൻ കടകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മണ്ണെണ്ണയുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തിനിടെ ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ വർധിച്ച് 22 രൂപയായി. 17 രൂപയിൽനിന്നാണ് വില വർധിച്ചത്. ഓരോ മാസവും ഒന്നും രണ്ടും രൂപ വർധിച്ചാണ് 22 രൂപയിലെത്തിയത്. പൊതുവിപണിയിൽ 54 രൂപയാണ് വില.

 

 

 

ration kerosene price hiked

NO COMMENTS