സ്വാമിയുടെ ലിംഗം മുറിച്ച സംഭവം; പോലീസിന് കോടതിയുടെ വിമർശനം

swami swami genital organ cut case pocso court slams police swami sexual organ castration case handover to crime branch swami castration case no case against girl

സ്വാമിയുടെ ലിംഗം മുറിച്ച കേസിൽ പോലീസിന് പോക്‌സോ കോടതിയുടെ വിമർശനം. സ്വാമിയെ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാത്തതിനാണ് വിമർശനം. അതേസമയം സ്വാമി ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത.്

 

 

 

swami genital organ cut case pocso court slams police

NO COMMENTS