കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ആ കുടുംബ ആൽബം ഒന്ന് കാണേണ്ടതുതന്നെ

Subscribe to watch more

കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ വാഹനമാണ് സർക്കാരിന്റെ കെഎസ്ആർടിസി. വിവിധ നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും ലുക്കിലുമുള്ള കെഎസ്ആർടിസി കുടുംബത്തിന് കുടുംബ ആൽബം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആൾ ഓൺ വൺ യൂട്യൂബ് ടീം.

NO COMMENTS