കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ

mystery revolves around the dead body got from periyar one killed gunda attack malappuram inhabitant soujath dead fever kozhikode dead body found roadside

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തായാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണിതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

dead body parts found near kozhikode medical college

NO COMMENTS