തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർക്ക് ലോകായുക്താ നോട്ടീസ്

court hc on business

തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർക്ക് ലോകായുക്താ നോട്ടീസ്. കോടതിയലക്ഷ്യഹർജിയിലാണ് ലോകായുക്ത  നടപടികള കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി

collector

NO COMMENTS