ഇന്ധന വില ദിവസവും പുതുക്കാൻ തീരുമാനം

oil prices change everyday petrol pump comes begins in kerala central jail

ഇന്ധന വില എല്ലാ ദിവസവും പുതുക്കാൻ തീരുമാനം. ഈ മാസം 16 മുതൽ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 5 നഗരങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.

 

 

 

oil prices change everyday

NO COMMENTS