എറണാകുളം എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നാളെ ഹർത്താൽ

tomorrow bjp hartal ernakulam elankunnapuzha hartal tomorrow mundakkayam tomorrow hartal no hartal on wednesday

എറണാകുളം എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നാളെ ഹർത്താൽ. എൽപിജി ടെർമിനൽ വിരുദ്ധ സമരസമിതിയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

 

 

 

ernakulam elankunnapuzha hartal tomorrow

NO COMMENTS