അമരവിളയിൽ മോഷണപരമ്പര

0
15
bank robbery robbery series amaravila thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം അമരവിളയിൽ മോഷണ പരമ്പര. പത്തുകടകളിലും ഒരു വീട്ടിലും മോഷം നടന്നതായി പരാതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മോഷണം നടന്നിരുന്നു.

 

 

 

 

robbery series amaravila thiruvananthapuram

NO COMMENTS