നഴ്‌സ്മാരുടെ സമരം പിൻവലിച്ചു

nurses strike thrissur nurses salary hike govt holds meeting today nurses indefenite strike begin today nursing students duty hospital kannur list

തൃശ്ശൂരിൽ നഴ്‌സ്മാർ നടത്തിവന്നിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. ഇടക്കാല ആശ്വാസമായി അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50 ശതമാനം നഴ്‌സമാർക്ക് നൽകും. സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മിനിമം വേതനം നടപ്പാക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണ

NO COMMENTS