അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ

12th 10th cbse exam to begin today CBSE board exam to be conducted on february

അടുത്ത അധ്യയനവർഷം മുതൽ സി.ബി.എസ്.ഇ.യുടെ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും. പരീക്ഷകൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഫലം നേരത്തേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നിലവിൽ മാർച്ചിലാണ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത്.

ഒന്നരമാസത്തോളം നീണ്ടുപോകാറുമുണ്ട്. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പരിശോധന കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാക്കാനാണ് പരീക്ഷകൾ നേരത്തെയാക്കുന്നത്.

 

CBSE board exam to be conducted on February

NO COMMENTS