ഖത്തറിൽനിന്ന് കൂടുതൽ വിമാന സർവ്വീസുകൾ

Qatar Airways launches longest flight

റംസാൻ പ്രമാണിച്ച് ഖത്തറിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിമാന സർവ്വീസുകൾ. ഖത്തറിൽ അവധിക്കാലമായതിനാൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ വർദ്ധനവാണ് സർവ്വീസുകൾ കൂട്ടാൻ കാരണം. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം

NO COMMENTS