വിദ്യാര്‍ത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു

two children from Ernakulam drowned to death at adoor student drowned, dead

പത്തനംതിട്ട തോന്നിയാമലയില്‍ പാറമടയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥി മുഹമ്മദ് റഹീം ആണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്

NO COMMENTS