കണ്ണൂരിലെ എസ്പി ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വീണ്ടും വൈറസ് ആക്രമണം

kannur sp office computer virus attack

കണ്ണൂർ എസ്പി ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വൈറസ് ആക്രമണം. റാൻസംവെയർ വയറസ് അല്ലെന്നാണ് നിഗമനം. തകരാർ പരിഹാരിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു.

NO COMMENTS