റംസാൻ; തിങ്കളാഴ്ച പൊതു അവധി

റംസാൻ പ്രമാണിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ ഗവൺമെന്റ്- പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

NO COMMENTS