പാക്കിസ്ഥാന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത് മല്ലു ഹാക്കേഴ്സിന്റെ പ്രതികാരം

mallu hackers

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റ് പാക് ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്ക് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ മല്ലൂ സൈബർ സോൾജ്യേഴ്സ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ  യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടേയും കോളേജുകളുടേയും അടക്കം നൂറ് സൈറ്റുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു.  ഫെയ്സ് ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് മല്ലു സൈബർ സോൾജ്യേഴ്സ് തങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത വിവരം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. പാക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റടക്കം ഹാക്ക് ചെയ്താണ് ഇവർ  പകരംവീട്ടിയത്.

http://ggc.edu.pk/mcs.php
http://pldc.gop.pk/newsEvents.php
http://burewala.uaf.edu.pk/uni.php
http://www.nhu.edu.pk/Event.php?eid=129
http://www.wellbrand.pk/
http://ruhanbrothers.com/
http://everfight.pk
http://supersparsports.com/
http://www.themediequips.com/
http://iqra-tools.com/admin/
http://www.cnd.com.pk/index.php
http://kms-law.org/news-events.php
http://www.whitesmiletools.com.pk/
http://www.fentexsurgical.com.pk/
http://www.cp-sports.com.pk/
http://www.kharnolaent.com/
http://www.almubeenintl.com/main.php?cid=2
http://fingsafe.com/
http://silverhouseind.com/
http://saragear.com/
http://qualityapp.biz/
http://worth-sports.com/our-products.php
http://gsti-ind.com/about.php
http://qualityapp.biz/
http://awmsystems.com/
http://www.hurleysports.com/about.php?id=c
http://cornelent.com/about.php
http://www.soccerexporter.com/about.php?id=c
http://magnoliaint.com/
http://www.humnaimpex.com/
http://www.cheersint.com/aboutus.php
http://a-osc.com/aboutus.php
http://www.engineeringofsurgical.com/profile.php
http://www.zonyinc.com/ContactUs
http://zimpak.com/products.php
http://alexosports.com/
http://seraph-sports.com/
http://shanzy.biz/
http://pakkts.com/news.php?nid=3
http://lizaint.com/news.php?nid=6
http://lag-sports.com/
http://amksports.com/kids/news.php?nid=8
http://comfortsurgical.com/
http://onemanintl.com/products.php
http://www.trachtencorner.com/pdetail.php?IDZ=179-0-0-101-1
http://www.syyedengineers.com.pk/page.php?id=2
http://www.aafza.pk/
http://muridind-tools.com/
http://www.whitesmiletools.com.pk/
http://www.adeelahmad.com.pk/isaha/
http://www.razzaqsurgical.com/
http://www.sarrar-intl.com/
http://www.qminstruments.com/
http://www.qualitylinksintl.com/profile.php
http://gracecorppk.com/
http://www.khalid-music.com
http://unicosportspro.com/
http://www.dadasporting.com/about.php
http://www.lilosports.com/
http://salweentrading.com/
http://rk-impex.com/aboutus.php
http://zs-intl.com/
http://www.hmaslamimpex.com/
http://www.haiderleatherindustry.com
http://www.zkb-ent.com/
http://www.fightertechniques.com/detail.php?live=1-101-0-152
http://www.alfazalsurgical.com/pages.php?ID=22
http://www.greatbro.biz/
http://martn-intl.com/aboutus.php
http://www.shanzy.biz/
http://xpromartialarts.com/detail.php?nod=1
http://flybirdindustries.com/
http://www.unitedfashionind.com/
http://www.zonyinc.com/Company-Profile
http://www.ifrainstrumed.com/products.php?catid=138
http://qimsports.com/Company-Profile.html
http://starleatherinternational.com/star-safety.php
http://rosegloves.com/
http://www.amazingsurgico.com/
http://fentexsurgical.com/
http://afzaalson.com/
http://www.prawngroup.com/content.php?p=3
http://jashuntinghorn.com/
http://iftkharmirza.com/content.php?p=3
http://unicosportspro.com/
http://www.scissorsxperts.com/
http://www.adnanpanel.com.pk/products.php?IDZ=0-0-0-139-3
http://naimamusichouse.com/
http://www.kingbrohunting.com/
http://huntindustries.us
http://rexamind.com/
http://prosurg.pk/
http://www.remington-sports.com/detail.php?nod=8
http://www.standardsurgical.com/
http://elexitoexport.com/
http://bginst.com/
http://raftarent.com/
http://www.ygillimpex.com/
http://www.pakkts.com/news.php?nid=3
http://www.genesissports-nv.com/pages.php?ID=23
http://www.hhsurgic.com/news.php?nid=8
http://abraleather.com/news.php?nid=18
http://decentemb.com/about.php
http://bearersurgical.com
http://www.gracecollection.net/
http://pkpercussion.com/
http://pudalpk.com/
http://www.sjleatherwears.com/contactus.php
http://www.yansurgicalinds.com/large.php…
http://drsurgical.com/news.php?nid=6
http://www.afson-group.com/info_page.php?id=c
http://javelinsurgical.com/products.php
http://rizbainsurgical.com/news.php?nid=4
http://ashrafintl.com/news.php?nid=5
http://arshadgloves.com/contact-us.php
http://www.laligroup.com/
http://www.evergrowind.com/about.php
http://www.afson-group.com/info_page.php?id=a
http://abisurgical.com
http://focusind.net/contact.php
http://daystarintl.com/news.php
http://shahzadintl.com/products.php
http://shadow-sports.biz/news.php
http://zeebro.biz/
http://shaman-group.biz/
http://mk-impex.biz/products.php
http://athleticsports.biz/

ഇത്രയും സൈറ്റുകളാണ് മല്ലു സൈബർ സോൾജ്യേഴ്സിന്റെ പ്രതികര നടപടിയ്ക്ക് പാത്രമായത്.

മുമ്പ്  പാക്കിസ്ഥാന്റെ എയർലൈൻസ് വെബ് സൈറ്റ് ഇവർ  ഹാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.

രാജ്യസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും അതീവ ജാഗരൂഗരാണ്. എന്ന മുഖവരയോടെയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്ത വിവരം ഹാക്കേഴ്സ് ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

mallu hackers

NO COMMENTS