ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വീണ് ലൈൻമാൻ മരിച്ചു

KSEB employee attacked for high electricity bill electric post fell line man died

തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട്ട് പോസ്റ്റ് മറിഞ്ഞ് വീണ് ലൈൻമാൻ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പേട്ട സ്വദേശി ശ്രീകുമാറാണ് മരിച്ചത്.

NO COMMENTS