വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം

woman child

കേരളത്തിൽ വനിതാ-ശിശുവികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. എൽഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗദാനം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. 2016ലെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യപങ്കാളിത്തം ലഭ്യമാക്കുക, ലിംഗവിവേചനത്തിൽ നിന്നും അതിക്രമങ്ങളിൽനിന്നും സംരക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുക, കുട്ടികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുക എന്നത് ഏറെ നാളായി ഉയരുന്ന ആവശ്യമാണ്.

NO COMMENTS