വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് നിയമ കമ്മീഷൻ

no toilet no marriage should make marriage registration mandatory says law commision

എല്ലാ സമുദായങ്ങളും വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് നിയമ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. ഇതിനായി നിയമം ഭേതഗതി ചെയ്യണമെന്നും കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു.

 

 

 

should make marriage registration mandatory says law commision

NO COMMENTS