സ്വര്‍ണ്ണ വില കുറഞ്ഞു

gold price falls

സ്വര്‍ണ്ണവിലെ പവന്‍ 80രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,600രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

gold price

NO COMMENTS