സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു

gold rate gold customs hunt nedumbassery airport Cochin airport

സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറവ്. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21520 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണ്ണവില താഴുന്നത്. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞ് 2690 രൂപയാണ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇത്.

NO COMMENTS