നൈറ്റി തയ്ക്കാൻ പഠിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ

Subscribe to watch more

വീട്ടിൽ ഇടുന്ന ഹൗസ്‌കോട്ട് അഥവാ നൈറ്റിയുടെ തുണിക്ക് വില അധികം വരില്ലെങ്കിലും, തുണിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് നൈറ്റി തയ്ക്കാനായി നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നൈറ്റി തയ്ചാലോ ?

 

 

 

how to stitch nighty at home

NO COMMENTS