കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിലൂടെ യാത്ര ഓഗസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകില്ല

kuthiran underpass journey wont be initiated in august

മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ കുതിരാൻതുരങ്കത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിത്തുടങ്ങില്ല. ഇതിനായി ഡിസംബർവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്നാണ് കരാർകമ്പനിയായ പ്രഗതിഗ്രൂപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സുരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിനെത്തുടർന്നാണിത്. ഇതിനുപുറമെ തുരങ്കവുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും നിർമാണം പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. മഴക്കാലമായതിനാൽ തുരങ്കത്തിനുപുറത്തുളള ജോലി പതുക്കെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.

kuthiran underpass journey wont be initiated in august

NO COMMENTS