സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്

gold rate hiked gold rate increased gold price hiked

സ്വർണ്ണവില കൂടി. പവന് 160 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 21520 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കൂടി 2690 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സ്വർണ്ണവില ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.

NO COMMENTS