യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ മാറ്റി

ugc net

യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ മാറ്റി വച്ചു. നവംബർ 19ലെ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ നവംബർ അഞ്ചിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

NO COMMENTS