സ്വർണവില കൂടി

gold rate hiked gold rate increased gold price hiked

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധന.പവന് 120 രൂപ കൂടി 21040 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ഗ്രാമിന് വില 15 രൂപ കൂടി 2630 രൂപയിലെത്തി. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനയുണ്ടായത്.

NO COMMENTS