പുരസ്‌കാരത്തിളക്കത്തിൽ കാരിത്താസ്‌ ആശുപത്രി

caritas hospital

കാരിത്താസ്‌ ആശുപത്രിയ്ക്ക്‌ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പുരസ്‌കാരം. മികച്ച മാലിന്യ സംസ്‌കരണ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചതിനാണ് കാരിത്താസ്‌ ആശുപത്രി പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായത്. 500 ഓ അതിൽ അധികമോ കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കാരിത്താസ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്. എട്ടാം തവണയും ഈ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂട്ടുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

NO COMMENTS